Ułatwienia dostępu

Systemy Zarządzania

Wspólne działanie

Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice

 

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.  w okresie od 1 października 2017 roku realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego Projekt pt. „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” w ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie z:
– Gminą Baćkowice
– Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ”

Cel projektu:
CELEM GŁÓWNYM Projektu „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” jest do 30.06.2019r. wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 116 uczniów i 113 uczennic, w tym Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół podstawowych w Baćkowicach (131U), w Piórkowie (47U) i we Wszachowie (51U) znajdujących się na obszarze wiejskiej gminy Baćkowice w woj. świętokrzyskim leżącej na terenie OSI.

Grupa docelowa:
*229 U uczęszczających do 3 SP:
-w Baćkowicach (wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach)
-w Piórkowie
-we Wszachowie
*37 Nauczycieli (dalej N).
Są to szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne.

Główne działania:
realizowane w okresie: 1.10.2017r.-30.06.2019r.:
-Doposażenie 3 SP w nowoczesny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne, w tym pracownie przedmiotów przyrodniczych i matem (wg katalogu MEN)
-Przygotowanie 37 N z 3 SP do realizacji zajęć przy wykorzystaniu TIK i metod eksperymentalnych
-Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla 229 U z 3 SP

Główne rezultaty:
W wyniku otrzymanego wsparcia:
*Min. 95%, tj. 219 z 229 U podniesie kompetencje kluczowe, a 99 ze 104 U podniesie kompetencje w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych,
*37N/100% z GD uzyska kwalifikacje/ kompetencje do stosowania nowoczesnych, aktywnych metod w nauczaniu, kształtujących u Uczniów kompetencje kluczowe.

W 3 SP zostaną stworzone warunki umożliwiające realizację zajęć metodami aktywnymi ukierunkowanymi na kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem doposażonych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz narzędzi TIK wspomagających proces nauczania/ uczenia się.

Wartość ogółem projektu: 851 926,50 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 724 137,53 zł