Ułatwienia dostępu

Systemy Zarządzania

Komplementarnie – Edycja II

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. realizuje w partnerstwie z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie (Liderem Projektu) projekt szkoleniowy „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy – program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu. Edycja II”.

Projekt ma na celu wzrost kwalifikacji i przygotowania zawodowego u min. 80% z 400 Uczestników Projektu (w tym min. 64 kobiet), osób dorosłych w wieku 18 i więcej lat, w tym osób o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 50+ oraz pracujących z woj. świętokrzyskiego, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji z własnej inicjatywy.

Cel zostanie osiągnięty do dnia 31.01.2022 r.

Pozaszkolne formy kształcenia na kursach zawodowych, kursach przygotowujących do uzyskania kwalifikacji czeladniczych i mistrzowskich oraz wspomagających kursach pedagogicznych dla mistrzów w zawodzie (prowadzących naukę zawodu innych pracowników), a uprawniające do pracy w branżach zaliczanych do inteligentnych i horyzontalnych w województwie świętokrzyskim – podniosą kwalifikacje zawodowe uczestników potwierdzone rozpoznawalnym w danej branży certyfikatem/ dyplomem:

*obsługi urządzeń podlegających pod UDT i/lub

*operatora wydawane przez IMBiGS i/lub

*świadectwami kwalifikacyjnymi „E”, „D” w wybranej gr. G1, G2, G3

*prawem jazdy kat. C, C+E, D, kwalifikacja wstępna/ przyśpieszona i/lub

*czeladniczym lub mistrzowskim

Zadania projektu:

1. Program kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nadający kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń

2. Kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji czeladnika lub mistrza w zawodzie

3. Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.374.484,46 zł

WKŁAD WŁASNY: 205.382,74 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia Ustawicznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej Lidera http://cechstaszow.pl/realizowane-projekty-ue-135-url