Ułatwienia dostępu

Systemy Zarządzania

Szkolenia

Oferujemy:

 szkolenia dla kadr przedsiębiorstw (ustalamy potrzeby Klienta w zakresie szkoleń – ich tematyki oraz stopnia zaawansowania, zajmujemy się kompleksową organizacją szkoleń, w tym również wyjazdowych)

 szkolenia dla kadr jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych (prowadzimy szkolenia z uwzględnieniem nowelizacji przepisów, a system organizacji grup szkoleniowych oraz zajęć pozwala na wymianę doświadczeń i zdobycie umiejętności praktycznych)

 szkolenia dla osób, które z własnej woli chcą nabyć, podnieść lub potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe (prowadzimy szkolenia z zakresu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, które kończą się egzaminami prowadzonymi. m.in. przez Izby Rzemieślnicze, UDT, VCC, ICVC itp)

Wszystkie oferowane szkolenia prowadzone są w idei „szkoleń szytych na miarę”. Zakres szczegółowy programu oraz harmonogramy zajęć przygotowywane są w oparciu o zgłoszone przez uczestników zapotrzebowanie. Zajęcia praktyczne są realizowane w sposób zindywidualizowany i dostosowany do tempa i potrzeb uczestników, tak, aby osiągnąć maksymalizację efektów i wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, co przełoży się na lepszą zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

CENNIK SZKOLEŃ (CENY NETTO)

Szkolenia rzemieślnicze w zawodach:

 1. Monter izolacji budowlanych, stolarz. monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 2. Operator obrabiarek skrawających, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik
 3. Fryzjer, kosmetyczka, wizażystka, florysta
 4. Kucharz, cukiernik, kelner

Czas trwania: 24-48 godz.

Ceny szkoleń z egzaminami:

 1. szkolenie z egzaminem sprawdzającym (zawiera koszt ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych i egzaminu na rok 2023 – 310,80 zł) – od 3200 zł
 2. szkolenie z egzaminem czeladniczym (zawiera koszt ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych i egzaminu na rok 2023 – 870,25 zł) – od 4100 zł
 3. szkolenie z egzaminem mistrzowskim (zawiera koszt ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych i egzaminu na rok 2023 – 1740,52 zł) – od 4500 zł

 

Szkolenia nadające uprawnienia UDT

Uprawnienia – uzyskiwane w trakcie naszych kursów, uprawniają do pracy w dowolnym zakładzie, kończą się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zajęcia prowadzone w sposób zindywidualizowany, zajęcia praktyczne dostosowane do tempa szkolenia każdego z uczestników, harmonogramy zajęć ustalane indywidualnie wg potrzeb i możliwości uczestników.
Otrzymywane dokumenty: legitymacja ze zdjęciem, świadectwo ukończenia kursu

Cennik wybranych szkoleń:

 • wózki widłowe: liczba godzin kursu od 39, cena: od 2 500 zł
 • suwnice: liczba godzin kursu od 39, cena: od 2 500 zł

Podane ceny zawierają: koszty ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych oraz egzaminu UDT. W trakcie szkolenia oraz przed egzaminem możliwość dodatkowych konsultacji z trenerami w zakresie części teoretycznej materiału przygotowującego do egzaminów. Harmonogram zajęć dostosowany do potrzeb uczestników, zajęcia praktyczne indywidualne z możliwością powtórzenia elementów, z którymi uczestnik ma problem.

Kursy SEP nadające uprawnienia w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D):

G1: uprawnienia elektryczne / szkolenie 18 godz.: 2.000 zł

Cena kursu zawiera koszt 1 egzaminu. Harmonogram zajęć dostosowany do potrzeb uczestników.

Komisja Egzaminacyjna przy: Stowarzyszeniu Elektryków Polskich

 

Szkolenia kończące się egzaminami kwalifikacyjnymi w zawodzie:

Szkolenia kończące się egzaminami przeprowadzanymi przez certyfikowane instytucje zewnętrzne m.in.: International Competence Verification Centre  (ICVC), Fundacja VCC nadające kwalifikacje zawodowe w zawodach m.in: pracownik e-marketingu, barman, specjalista ds. hotelarstwa, stylistka paznokci, wykonywanie usług kelnerskich.

Szkolenia kończą się egzaminami kwalifikacyjnymi.

Czas trwania: 24-36 godz.

Ceny:

Od 3500 zł – szkolenie z egzaminem VCC/ ICVC (zawiera koszt ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych i egzaminu). Cena uzalezniona od liczby godzin kursu oraz rodzaju egzaminu kończącego szkolenie – VCC lub ICVC.

 

Procedura reklamacji usługi szkoleniowej 

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
 • zostaną spełnione założone cele szkolenia,
 • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiadało ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.),
 • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych,
 • prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,
 • w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia,
 • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy (jeżeli dotyczy).
 1. ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. ma prawo oczekiwać, że:
 • Uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,
 • Uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach,
 • Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,
 • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy (jeżeli dotyczy),
 • w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych Uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.
 1. Reklamacje można zgłaszać do ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. w formie pisemnej, listem poleconym na adres: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów lub mailem: biuro@aldeo.pl najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • nazwę, datę i miejsce usługi, wobec której zgłasza się reklamację,
 • dane osoby/ instytucji, zgłaszającej reklamację,
 • opis, powód reklamacji,
 • proponowany sposób rozwiązania sprawy.
 1. ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji od momentu wpłynięcia zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 1. Reklamacja zostanie uwzględniona w przypadku nienależytego zrealizowania Szkolenia z wyłącznej winy ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.
 1. Przez „nienależyte zrealizowanie Szkolenia z wyłącznej winy ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.” należy rozumieć:
 • skrócenie czasu szkolenia wynikające z winy trenera,
 • nierealizowanie programu szkolenia lub zrealizowanie programu szkolenia na niezadowalającym poziomie merytorycznym, wynikającym z ocen Uczestników Szkolenia, tj. średnia ocen w ankietach poszkoleniowych – poniżej 2,9 (w skali 1-5).
 1. Odbiorca usługi, który składa reklamację może wnioskować o:
 • przeprowadzenie przez ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., w ustalonym wspólnie ze Zleceniodawcą terminie, ponownie Szkolenia dla tej samej grupy uczestników,
 • indywidualne konsultacje (mailowo lub telefoniczne) z innym trenerem.
 1. ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w punkcie 1. W przypadku gdy reklamacja nie będzie zawierać wszystkich informacji, o których mowa w punkcie 4, ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. powiadomi mailowo lub telefonicznie zgłaszającego reklamację o tym fakcie oraz o możliwości uzupełnionej reklamacji w ciągu 7 dni roboczych