oferujemy

Systemy Zarządzania

Uzyskaj przewagę w biznesie

oferujemy

Systemy Zarządzania

Uzyskaj przewagę w biznesie

Geniusz IT

logo wuprze kolor

W wyniku realizacji projektu "Geniusz IT" wytworzone zostały nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe!
Chcesz dowiedzieć się więcej - przejdź na koniec strony
Chcesz zobaczyć materiały - kliknij LINK

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o./ Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji w okresie od 1 stycznia 2017 roku realizuje na terenie województwa podkarpackiego Projekt pt. "Geniusz IT" w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie z:
- CDG PRO Sp. z o.o.
- Gminą Gorzyce
- Gminą Nowa Sarzyna
- Gminą Ostrów

Cel projektu:
Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie TIK u 1032 uczniów i 135 nauczycieli oraz umożliwienie realizacji zajęć edukacyjnych w oparciu o narzędzia TIK w 8 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum publicznym z terenu gminy Gorzyce, Nowa Sarzyna i Ostrów do 30.06.2018r.

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią 135 nauczycieli (posiadających niedobór kompetencji cyfrowych, min. 75% wszystkich N zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem) i 1032 uczniów (wykazujących deficyt kompetencji kluczowych w zakresie TIK, min. 80% wszystkich uczących się w szkołach objętych wsparciem) z 9 szkół na terenie Gmin woj. podkarpackiego: Gorzyce, Nowa Sarzyna i Ostrów.

Główne działania:
Projekt zakłada komplementarność wsparcia szkół, nauczycieli i uczniów poprzez następujące zadania:
1. Doposażenie szkół w narzędzia TIK
2. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli pracujących w szkołach
3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów uczących się w szkołach

Główne rezultaty:
- zakupione doposażenie, pracowni w sprzęt i narzędzia TIK wzbogaci ofertę edukacyjna szkół oraz stworzy lepsze warunki do prowadzenia zajęć edukacyjnych w 9 szkołach
- nabycie nowych i podniesienie dotychczasowych kwalifikacji u min. 95% nauczycieli biorących udział w projekcie, w zakresie TIK
- nabycie kompetencji kluczowych (TIK) u min. 90% uczniów/uczennic biorących udział w projekcie.

Wartość ogółem projektu: 2 303 480,84 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 957 958,71 zł

W wyniku realizacji projektu "Geniusz IT" wytworzone zostały nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe, a dokładnie:

1. Interaktywne  zestawy ćwiczeń służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, ukierunkowane na:

- wykorzystanie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,

- edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego, - wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

Ćwiczenia łączą interaktywne metody kształcenia, cyfrowe metody aktywizujące i treści w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, aby upowszechnić wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych wśród nauczycieli szkół podstawowych. Jednocześnie kształtują one kompetencje społeczne i kompetencje uczenia się: umiejętność wyszukiwania i oceny informacji oraz efektywnej współpracy podczas wymieniania się materiałami, tworzenie nielinearnych notatek, kreatywność, umiejętność posługiwania się OZE i narzędziami z zakresu TIK, np. współdzielenie plików.

Ćwiczenia mają przeznaczenie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli:

- nauczyciele: otrzymuję instrukcję szkoleniową, zawierającą wskazówki metodyczne prowadzenia lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń,
- uczniowie: wypełniają ćwiczenia i zadania podczas lekcji i zajęć dodatkowych prowadzonych metodami aktywizującymi, jako elementy treningu koncentracji, burzy mózgów, stawiania pytań i poszukiwania rozwiązań, jako ćwiczenia utrwalające i sprawdzające oraz element treningu koncentracji i kreatywności. W celu wsparcia nauczania kontekstowego w ćwiczeniach wprowadzone zostały postaci przewodników - postaci rysowanych, anime, które zapoznają  uczniów z tematyką, pełnią rolę mentora/moderatora. Przewodnicy - w ćwiczeniach zaplanowanych dla kolejnych poziomów edukacyjnych - rosną i dojrzewają wraz uczniami, dzięki czemu uczniowie mają szansę zaprzyjaźnić się z nim. Jest to element angażujący i motywujący do wykonywania poleceń i ćwiczeń.

2. Dynamiczne scenariusze oraz statyczne konspekty zajęć z nauki programowania pozwalające na symulację przebiegu zajęć dodatkowych z zakresu programowania. Nauczyciel może dynamicznie dobierać ćwiczenia i pytania do uczniów w zależności od otrzymywanych wyników zajęć, w kontrolowanym środowisku w cyfrowym systemie pomiarowym.
Materiały do nauki programowania  to publikacje elektroniczne zawiera zbiór  konspektów scenariuszy prowadzenia zajęć warsztatowych dla uczniów z zakresu programowania obejmujących programowanie przy użyciu następujących narzędzi:

1. Nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej:
    I. Lego WeDo 2.0 - zestaw bazowy 45300
2. Nauczanie w klasach 4-6 szkoły podstawowej:
   I. Lego Mindstorms EV3 - zestaw podstawowy - Lego 45544
  II. Lego Mindstorms EV3 - zestaw rozszerzający - Lego 45560
3. Nauczanie w klasach 7-8 szkoły podstawowej i/lub w klasach 1-3 gimnazjum:
   I. Lego Mindstorms EV3 - zestaw podstawowy - Lego 45544
  II. Lego Mindstorms EV3 - zestaw rozszerzający - Lego 45560
 III. Lego EV3 - czujnik temperatury - Lego 9749
  IV. Lego EV3 - czujnik podczerwieni - Lego 45509
  V. Lego EV3 - nadajnik podczerwieni - Lego 45508

Wszystkie wyżej wymienione materiały dostępne są dla każdego zainteresowanego na platformie e-learningowej eduRoom.